Regulamin Sklepu Internetowego "Biuroadb.pl"

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy "biuroadb.pl" prowadzony jest przez ADB Rafał Czaczkowski, z siedzibą w Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 8, NIP: 8351174758

2. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

§2

Zasady składania zamówień

1. Zamówienia można składać przez stronę internetową Sklepu www.biuroadb.pl oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: info@biuroadb.pl.

2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien założyć konto na stronie Sklepu lub skorzystać z opcji zakupów bez rejestracji.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na podany przez niego adres e-mail.

§3

Ceny i płatności

1. Ceny towarów podane na stronie Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy, które są wyświetlane podczas składania zamówienia.

3. Płatności można dokonywać przelewem bankowym lub korzystając z dostępnych w Sklepie systemów płatności online.

§4

Dostawa

1. Termin dostawy towarów wynosi 3 od daty zaksięgowania płatności.

2. Koszty dostawy pokrywa Klient, chyba że w ofercie Sklepu podano inaczej.

3. W przypadku opóźnienia w dostawie, Klient zostanie poinformowany o nowym terminie dostawy.

§5

Zwroty i reklamacje

1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 od daty otrzymania zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Reklamacje dotyczące wad towaru prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@biuroadb.pl.

3. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 od daty jej zgłoszenia.

§6

Ochrona danych osobowych

1. Sklep gwarantuje ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane jedynie do obsługi zamówień i nie są udostępniane osobom trzecim.

§7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 i może być zmieniany przez Sprzedawcę.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

3. Wszelkie spory wynikłe z zakupów dokonanych w Sklepie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.